Gjeldende betingelser

Generelt


De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Ullkurven (heretter kalt ullkurven.no).

Disse vilkårene gjelder for alle ordre (også for gratisvarer) fra ullkurven.no, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

Priser og levering


Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Ullkurvens side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter


Den som er registrert som kunde hos Ullkurven, er ansvarlig for betaling av de ytelser Ullkurven eller Ullkurvens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Ullkurvens side.

 

Reklamasjon


Før feil meldes til Ullkurven, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Ullkurven har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Ullkurven slik at Ullkurven kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Ullkurven melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Se også "Levering og retur" for mer informasjon.

 

Avhjelp


Ullkurven skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Ullkurven, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Ullkurven, betaler ikke Ullkurven disse utgiftene.

 

Angrefrist


Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Ekstraordinære forhold

 

Ullkurven er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Ullkurven godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Ullkurven kontroll, og som Ullkurven ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ullkurven er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Ullkurven side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår


Ullkurven har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Ullkurven godtar kun betaling på forskudd via bank eller betaling med kredittkort.

 

Endring i vilkårene


Ullkurven forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

 

Er Ullkurven forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Ullkurven fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Kopiering, gjenbruk og offentliggjøring av varer og innhold på ullkurven.no

 

Alt innhold på ullkurven.no, samt varer ( inkludert mønstre og bilder) skal ikke kopieres, gjenbrukes eller på noen måte offentliggjøres, uten skriftlig samtykke fra eier av ullkurven.no. Mønstre og bilder er kun til privat bruk, og kan derfor ikke videreselges (eller brukes i videresalg) på noen måte, uten skriftlig samtykke fra eier av ullkurven.no

 

Tilbake
Hjem ::  Hjem